2. Jungakademisches Netzwerktreffen sorabistischer Forschung

Einladung zum 2. Jungakademischen Netzwerktreffen sorabistischer Forschung, das vom 14.-16.06.2019 in Bautzen stattfindet. Projektskizzen für Forschungsvorhaben und Kurz-Vita sollten zeitnah eingereicht werden.

EVIFA Literatursuche

Zukünftige Termine
« März 2019 »
month-3
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zusammenfassung

  • Was Konferenz | Tagung2. Jungakademisches Netzwerktreffen sorabistischer Forschung
  • Wann bis (Europe/Berlin / UTC200)
  • Anmeldung bei
  • Anmeldung bis 01.04.2019
  • Termin herunterladen iCal Datei herunterladen

Beschreibung

Das Sorbische Institut lädt zum zweiten Mal junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum „Netzwerken“ nach Bautzen ein. Im Mittelpunkt des Treffens stehen der interdisziplinäre Austausch und die Vernetzung von Forschenden, die sich regional- oder themenspezifisch mit Sorben/Wenden befassen oder dies vorhaben.

Das Netzwerktreffen besteht in diesem Jahr aus zwei Teilen:
Am 14. Juni findet die Abschlusskonferenz des Forschungsprojekts „Sorbenwissen“ statt. Die in Kooperation zwischen dem Sorbischen Institut und der Technischen Universität Dresden arbeitende NachwuchsforscherInnengruppe präsentiert ihre Ergebnisse sowie das im Rahmen des Projekts entwickelte Onlineportal. Die Teilnahme ist ausdrücklich gewünscht!
Die folgenden beiden Tage bieten den Teilnehmenden ein Forum, eigene Forschungsvorhaben zu präsentieren und zu diskutieren. Dabei sind fachspezifische Beiträge z.B. der Linguistik, Kulturwissenschaft oder Geschichte ebenso willkommen wie transdisziplinäre Projekte aus der vergleichenden Minderheitenforschung oder den Digital Humanities. Wer sein Forschungsvorhaben (z.B. Bachelor-, Master-, Magister- oder Doktorarbeit, Post-Doc-Projekt) vorstellen möchte, sollte eine Projektskizze (max. eine A4-Seite) zusammen mit einer Kurz-Vita (inkl. Fachrichtung, Wirkungsort und derzeitige Arbeitsschwerpunkte) zeitnah einreichen.
Außerdem soll das Treffen wieder dazu genutzt werden, das sorabistische Netzwerkverständnis zu reflektieren. Es soll weiter über Bedingungen und Perspektiven interdisziplinärer Zusammenarbeit nachgedacht werden. Themenvorschläge für Diskussionskreise sind erwünscht!

Die Arbeitssprachen sind Ober- und Niedersorbisch, Deutsch und Englisch.


Kosten:

Die Teilnahme an der Abschlusskonferenz des Forschungsprojekts „Sorbenwissen“ ist frei. Für die Folgetage wird eine Gebühr von insg. 10 Euro/Person erhoben. Ein Kontingent an kostenfreien Übernachtungsplätzen steht zur Verfügung. Reisekosten können nicht erstattet werden.


Kontakt und Anmeldung:
Alle Interessierten melden sich bitte bis spätestens 31. März 2019 per E-Mail bei Dr. Theresa Jacobs unter theresa.jacobsowa@serbski-institut.de an.

 

***

Serbski institut přeprošuje druhi raz wědomostny dorost na zetkanje do Budyšina. W srjedźišću zetkanja stejitej interdisciplinarna wuměna kaž tež zwjazowanje slědźerjow mjezsobu, kotřiž so ze Serbami pod regionalnym abo specifisko-tematiskim widom zaběraja resp. tajke dźěło planuja.

Zetkanje je lětsa z dwěmaj dźělomaj planowane:

Dnja 14. junija wotměje so zakónčaca konferenca slědźerskeho projekta “Serbska wěda”. Dorostowa slědźerska skupina, kotraž je Drježdźanskej Techniskej uniwersiće přirjadowana a kotraž kooperuje ze Serbskim institutom, budźe swoje slědźerske wuslědki kaž tež w tutym zwisku wuwity internetowy portal prezentować. Wobdźělenje je wuraznje witane!

Sćěhowacej dnjej skićitaj wobdźělnicam a wobdźělnikam składnosć, swójske slědźenja předstajić a diskutować. Witane su přinoški z wšelakich wědomostnych předmjetow, to rěka z rěčespyta, kulturnych wědomosćow a stawiznow runje tak kaž transdisciplinarne předewzaća z přirunowacych mjeńšinowych slědźenjow abo z wobłuka digital humanities. Štóž chce swój slědźenski projekt prezentować (na př. bachelorske, masterske, magisterske resp. doktorske dźěło abo post-doc-projekt), njech prošu bórze naćisk swojeho dźěła (maksimalnje jednu A4-stronu) zhromadnje z krótkim žiwjenjoběhom (inkl. informacije wědomostneho předmjeta, městnosće skutkowanja a tučasneho dźěłoweho ćežišća) zapoda.

Nimo toho ma zetkanje zaso k tomu přinošować, na zakładźe předstajenych slědźenjow wo wutworjenju sorabistiskeje syće z wida dorosta přemyslować. Tak hodźało so wo wuměnjenjach a perspektiwach interdisciplinarneho zhromadneho dźěła diskutować. Namjety za diskusijne koła su witane!

Zetkanje wotměje so w hornjo- a delnjoserbskej, němskej a jendźelskej rěči.

 

Kóšty:

Wobdźělenje na kónčnej konferency slědźerskeho projekta “Serbska wěda” je zadarmo. Popłatk za sćěhowacej dnjej wučini na wosobu cyłkownje 10 eurow. Někotre darmotne městna za přenocowanje steja k dispoziciji. Jězbne wudawki so narunać njemóža.

 

Kontakt a přizjewjenje:

Zajimcy přizjewja so prošu hač do 31. nalětnika 2019 pola dr. Theresy Jacobsoweje pod theresa.jacobsowa@serbski-institut.de.

 

***

 

Serbski institut pśepšosujo južo drugi raz wědomnostny dorost na zmakanje do Budyšyna. W srjejźišću stojtej interdisciplinarna wuměna a nawězowanje kontaktow mjazy slěźarjami, kótarež se zaběraju (abo kśě to gótowaś) ze Serbami glědajucy na region abo temu.

Zmakanje jo lětosa z dwěma źěloma planowane:

  1. junija wótmějo se dokóńceca konferenca slěźaŕskego projekta "Serbska wěda". Dorostowa slěźaŕska kupka, kótaraž jo Drježdźańskej Techniskej uniwersiśe pśirědowana a kótaraž kooperěrujo ze Serbskim institutom, buźo swóje slěźaŕske wuslědki a w tom zwisku wuwity internetny portal prezentěrowaś. Wobźělenje jo wuraznje witane!

Slědujucej dnja pón dajotej wobźělnicam a wobźělnikam góźbu, swójske slěźenja pśedstajaś a diskutěrowaś. Fachowe pśinoski (na pśikład rěcywědne, kulturowědomnostne abo stawizniske) se rowno tak witaju, ako transdisciplinarne projekty z pśirownujuceje mjeńšynowědy abo z wobcerka digital humanities. Chtož co swój projekt prezentěrowaś (bachelorske, masterske, magisterske, doktorske źěło abo post-doc-projekt), daś pšosym skóro zapódajo projektowu skicu (nejwušej jaden bok A4) gromaźe z krotkim žywjenjoběgom (inkl. fachowego směra, městnosći statkowanja a aktualnych śěžyšćow źěła).

Na zmakanju comy mimo togo na bazy pśedstajonych slěźenjow reflektěrowaś (sebje)rozměśe sorabistiskeje seśi z perspektiwy dorosta. Dej se rozmyslowaś wó wuměnjenjach a perspektiwach interdisciplinarneje kooperacije. Witamy naraźenja za temy diskusijnych gromadow.

Na zmakanju buźo se powědaś górno- a dolnoserbski, nimski a engelski.

Kosty:

Wobźělenje na kóńcnej konferency slěźaŕskego projekta "Serbska wěda" jo mimo płaśenja. Pśinosk za wobźělenje na dalšnyma dnjoma wunjaso 10 eurow na wósobu. Někotare městna za dermotne pśenocowanje stoje k dispoziciji. Jězdne kosty njamógu se narownaś.

 

Kontakt a pśizjawjenje

Zajmce daś se pśizjawiju nejpózdźej do 31. měrca 2019 z mejlku pla dr. Theresy Jacobsoweje pód theresa.jacobsowa@serbski-institut.de.

 

Z přećelnym postrowom
Mit freundlichen Grüßen

dr. Theresa Jacobsowa
Dr. Theresa Jacobs

wědomostna sobudźěłaćerka
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wotrjad kulturne wědomosće
Abteilung Kulturwissenschaften

Kontakt

Anmeldung bei

Dr. Theresa Jacobs

theresa.jacobsowa[ at ]serbski-institut.de

Nähere Informationen

Dr. Theresa Jacobs

theresa.jacobsowa[ at ]serbski-institut.de